FRI FRAKT OVER 700,-

0

Kurven din er tom

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger:

Superliv as (Org nr 982575044)
Postboks 138, 1417 Leira i Valdres
Telefon: 40457997 (mandag - fredag kl. 08:30 - 16:00)
Epost: info@superliv.no

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere som er under 18 år kan betale ved å få en foresatt eller annen myndig person til å gjøre handelen for seg.

7. Levering m.v.

Levering av varen fra Superliv.no til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Superliv.no leverer til hele Norge. Leveringstid er vanligvis mellom 1-4 virkedager etter at ordren er betalt. I perioder med mye trafikk kan leveringstiden øke noe. Posten/Bring er vår transportleverandør. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Superliv.no levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Superliv.no plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Leveringsmetoder og -priser:

Pakke i postkassen: 59,- under 350 gram. 75,- over 350 gram

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi Superliv.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Gi beskjed til oss ved å sende en e-post til info@superliv.no eller ringe telefon  815 00 595. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Meldingen fra kjøper til Superliv.no om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til oss. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Superliv.no innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Vi kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Superliv.no i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den (uåpnet folie eller plastbiks m/skrukork). Kjøperen bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

11. Superliv.no sine rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Superliv.no eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Superliv.no kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Superliv.no heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Superliv.no kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Superliv.no kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Superliv.nokreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Superliv.no belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Superliv.no kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Superliv.no kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis Superliv.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Superliv.no må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte oss, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.

13. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Superliv.no. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

14. Henvendelser

Vi plikter å besvare henvendelser til kundeservice innen 48 timer. Vanligvis svarer vi senest i løpet av samme arbeidsdag dersom henvendelsen sendes innenfor åpningstid for kundeservice (09-14.00).

Personvernerklæring (GDPR)

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Best effekt AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Best effekt AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Best effekt AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Om personopplysninger og regelverket


Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv gir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

b) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

c) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

d) Automatiske vurderinger
Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere produktene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for produkter. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg produktinformasjon som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av produktene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av opplysninger
Best effekt AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne
For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Best effekt AS.

b) Ved mistanke om lovbrudd
vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

Lov om bokføring
Ordredata iht. angrerett
Ordredata iht. garantier.
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: info@superliv.no

Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på info@superliv.no.
Hvordan vi bruker informasjonskapsler?
Det finnes to typer informasjonskapsler: «øktbaserte» og «permanente». Øktbaserte informasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som bare varer fram til du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler blir liggende på harddisken eller enheten til du sletter dem eller til de utløper. Både øktbaserte og permanente informasjonskapsler kan brukes i forbindelse med nettstedet. Disse informasjonskapslene brukes til sikkerhetsformål, for å lette navigasjonen, for å vise informasjon mer effektivt, og for å bedre kunne gi deg mer tilpasset informasjon. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å samle inn statistisk informasjon om bruken av nettstedet for kontinuerlig å forbedre design og funksjonalitet, for å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet, og for å hjelpe oss med å løse spørsmål eller problemer knyttet til nettstedet.

Informasjonskapslene på dette nettstedet kan grupperes inn i følgende typer:

Bruksinformasjonskapsler samler inn anonym informasjon om hvordan de besøkende bruker nettstedet. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettstedet ved å gi informasjon om de områdene som er besøkt, tidsbruk på nettstedet samt eventuelle problemer som oppstår, for eksempel feilmeldinger. Denne informasjonen hjelper oss med å forbedre nettstedets ytelse.

Funksjonsinformasjonskapsler fungerer i samsvar med bestilling av varer. Ved bestilling genereres det en informasjonskapsel ved navnet «orderID», denne brukes til å fullføre din ordre. Informasjonskapselen er en øktbasert kapsel, og forsvinner etter 24 timer.

Hvordan andre selskapers informasjonskapsler brukes?
I tillegg til Superliv.no sin bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt, gir vi enkelte tredjeparter tilgang til å plassere og se informasjonskapsler på din datamaskin. Disse selskapenes bruk av informasjonskapsler er underlagt deres egne retningslinjer for personvern, ikke Superliv.no sine personvernregler.

Tredjeparts tjeneste Type informasjonskapsel 
Google Google Analytics 
Facebook Facebook Connect 
TradeTracker Performance Marketing 
Hvordan administrere og slette informasjonskapsler?
Hvis du ikke vil at informasjon skal hentes inn gjennom bruk av informasjonskapsler, finnes det en enkel prosedyre i de fleste nettlesere som gjør at du kan avvise bruken av informasjonskapsler. Hvis du vil vite mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler, kan du sehttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Noen funksjoner på nettstedet vil kanskje ikke fungere på riktig måte hvis du avviser bruk av informasjonskapsler.